Stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är ”Chalmus Musikveckor”, ideell förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen Chalmus Musikveckors ändamål är att verka för att öka intresset för körmusik samt för att sprida glädjen med körsång till såväl vuxna som ungdomar och barn på ett inkluderande sätt där ”Allt är möjligt”.

Detta sker främst genom att arrangera musikevenemang: en sommarvecka och i förekommande fall en något kortare vinterhelg, eller prova-på-dag.

Syftet med sommarveckan är att, under professionella körledares ledning, öva in valda stycken och avsluta evenemanget med en konsert med eller utan solister och/eller musiker för att visa vad vi lärt oss och för att sprida glädje genom sång och musik.

§ 3 Organ

Föreningens organ är

 • Medlemsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning

§ 4 Medlemmar

Till medlem kan antas varje person med intresse för föreningens ändamål.

§ 5 Medlemskap

Medlemskap erhålls genom erläggande av fastställd medlemsavgift, vilken bestäms av årsmötet. Vid betalning av deltagaravgift för ett av föreningen anordnat musikevenemang läggs automatisk medlemsavgiften till räkningen (för deltagare som inte redan betalt årets medlemsavgift). Medlemskapet gäller från inbetalningsdatum av medlemsavgiften. Brytdatum för medlemskapet utgörs av nästa års sommarveckas första dag.

Medlemsavgift tas ut för medlem som fyllt 15 år före ett av föreningen anordnat musikevenemang.

§ 6 Utträde

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som inte erlagt avgift enligt paragraf 5 anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Uteslutning

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av årsmötet uteslutas.

§ 8 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och minst två övriga ledamöter. Samtliga ledamöter måste vara myndiga och väljs för en tid av 1 år vid årsmöte. Fyllnadsval till styrelsen (vid avsägelse) kan ske vid annat medlemsmöte.

Styrelsen konstituerar sig inom två veckor från årsmötet. Om styrelsen under verksamhetsåret byter ordförande och/eller kassör skall ett delbokslut upprättas och delges revisorerna.

§ 9 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig för belopp under 100 000 kr och av antingen ordförande eller kassör i förening med en av de övriga styrelseledamöterna för belopp därutöver eller för avtal som på ett betydande sätt kan påverka föreningens verksamhet.

§ 10 Säte

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 11 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 oktober till och med 30 september.

§ 12 Medlemsmöte

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på medlemsmöte som kan vara årsmöte, eller extra föreningsmöte.

Vid medlemsmöte har varje medlem från och med 15 års ålder en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar inte uttrycker något annat, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte skall hållas under årets fjärde kvartal på plats och tid som bestäms av styrelsen, och då förordas att någon lämplig form av online-möte erbjuds för att göra det möjligt för medlemmarna att medverka.

Extra föreningsmöte kan hållas när styrelsen så önskar eller då minst 25 medlemmar skriftligen begär så hos styrelsens ordförande. Extra föreningsmöte bör hållas online för att underlätta för medlemmarna att kunna medverka.

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmöte eller extra föreningsmöte. Senast två veckor före beslutat datum för årsmötet skall verksamhetsberättelse och bokslut hållas tillgängliga (i oreviderat skick).

Vid medlemsmöte förs protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 13 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Fastställande av dagordning för årsmötet.
 • Upprättande av röstlängd.
 • Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare.
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse för samma tid.
 • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultat.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Val av ledamöter till styrelsen. Årsmötet skall vid valet lägga stor vikt vid kontinuitet i styrelsearbetet genom att företrädesvis behålla minst hälften av ledamöterna från föregående styrelse, även om årsmötet formellt är suveränt i sitt val av alla ledamöter.
 • Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem hos styrelsen skriftligt anmält senast tre veckor före årsmötet.
 • Övriga frågor.

§ 14 Extra föreningsmöte

Vid extra föreningsmöte får endast upptas sådant ärende till beslut som varit angivet i kallelsen till mötet, såvida inte en tre fjärdedels majoritet av mötet beslutar att ta upp annat ärende.

Vid extra föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Fastställande av dagordning.
 • Upprättande av röstlängd.
 • Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Eventuella fyllnadsval.
 • Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till extra föreningsmötet eller som medlem hos styrelsen skriftligt begärt.
 • Övriga frågor.

§ 15 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen:

 • att verka för föreningens ändamål.
 • att verkställa av medlemsmöte fattade beslut.
 • att hantera föreningens ekonomi och bokföring.
 • att upprätta verksamhetsberättelse och bokslut, lägga fram dessa vid föreningens årsmöte och publicera desamma senast två veckor före beslutat datum för årsmöte.
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
 • att utse arbetsgrupper och för diverse ändamål ansvariga medlemmar.
 • att informera medlemmar och potentiella medlemmar om föreningens verksamhet.

§ 16 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena, eller beslut tagna per capsulam (utanför planerade möten), skall beslutsprotokoll föras i väsentliga frågor med motivering. Dessa justeras av ordföranden och sekreteraren.

Kallelse till styrelsesammanträde skall skickas ut minst en vecka före sammanträdet.

§ 17 Styrelsearvode

Styrelsearvode utgår ej. Ingen annan ersättning utgår till någon medlem, utom där styrelsen i undantagsfall beslutat om sådan.

§ 18 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden samt minst tre andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut per capsulam anses taget när bifall givits av ordförande samt minst tre andra ledamöter.

§ 19 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

Verksamhetsberättelse och bokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 2 veckor före beslutat datum för årsmöte.

Revisorerna skall senast tre dagar före årsmötet avge revisionsberättelse.

§ 20 Valberedning

Valberedning väljs av årsmötet.

Valberedningen ska bestå av tre medlemmar.

Valberedningen har till uppgift att vid årsmötet föreslå om- eller nyval av:

 • alla styrelseledamöter
 • revisorer och revisorssuppleanter
 • valberedning

Vid extra föreningsmöte skall valberedning ta fram förslag till eventuella poster där fyllnadsval krävs.

§ 21 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte och kräver att minst tre fjärdedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring. Förslag till ändring av stadgan skall biläggas kallelsen till årsmötet.

§ 22 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte, och att förslaget vid det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

§ 23 Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft från och med 2023-01-04, fastställda vid föreningens bildande.
Stadgar reviderade vid årsmöte 2023: §5, §12, §13 och §20.